Unia Europejska

Szkoła Doktorska - rekrutacja z projektu badawczego 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkoła Doktorska

 

Szkoła Doktorska UKSW przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk w jednej z 8 dyscyplin, w których możliwe jest kształcenie.

Kształcenie odbywa się na podstawie programu (stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UKSW nr 102/2019 z dnia 23 maja 2019 roku) oraz indywidualnego planu badawczego opracowywanego przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (podstawowe elementy i założenia indywidualnego planu badawczego znajdują się w załączniku nr 2 do wspomnianej Uchwały). Link do uchwały: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/4334

Do rekrutacji mogą przystąpić kandydaci zamierzający prowadzić badania i odbywać kształcenie w dyscyplinach:

  1. literaturoznawstwo
  2. historia
  3. pedagogika
  4. prawo kanoniczne
  5. psychologia
  6. filozofia
  7. nauki teologiczne
  8. nauki prawne
  9. nauki fizyczne

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 zostały określone w Uchwale 12/2021 Senatu UKSW link https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5830

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w języku polskim. Na wniosek doktoranta Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może wydać zgodę na przeprowadzenie postępowania w innym języku (dotyczy cudzoziemców).

Do Szkoły Doktorskiej UKSW może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.). Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza ocenę i analizę przedstawionego przez kandydata projektu badawczego oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata według poniższych kryteriów:

1. Projekt badawczy kandydata (0 – 50 pkt): a. nowatorskość projektu: 0 – 10 pkt; b. osadzenie w aktualnej wiedzy: 0 – 10 pkt; c. poprawność sformułowanych problemów/hipotez: 0 – 10 pkt; d. poprawność proponowanych metod badawczych do stawianych problemów: 0 – 10 pkt; e. szanse na realizację projektu badawczego: 0 – 10 pkt.

2. Dorobek naukowy kandydata (0 – 30 pkt): a. publikacje w czasopismach lub wydawnictwach istotnych dla danej dyscypliny: 0 – 20 pkt; b. wystąpienia na konferencjach istotnych dla dyscypliny, stypendia i nagrody związane z działalnością naukową: 0 – 5 pkt; c. udokumentowany udział w projektach badawczych istotnych dla danej dyscypliny: 0 – 5 pkt. Kandydaci, którzy uzyskali 51 lub więcej punktów łącznie za projekt badawczy i dorobek naukowy, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy projektu badawczego zaproponowanego przez kandydata. Termin rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Kwalifikacyjna poinformuje kandydatów indywidualnie.

3. Na ocenę rozmowy kwalifikacyjnej składają się: a. ocena prezentacji projektu badawczego: 0 – 10 pkt; b. ocena odpowiedzi na pytania i udziału w dyskusji: 0 – 10 pkt.

 

AKTUALNE REKRUTACJE W SZKOLE DOKTORSKIEJ