Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Etyka dla nauczycieli

Szczegóły
Kod P_UKSW-KSP-ETYKA
Jednostka organizacyjna Studium Pedagogizacji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, pok. 0418
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek: godz. 8.00-15.00, sobota: 25.09.2021 godz. 10.00-13.30 i 9.10.2021 godz. 11.00-15.00
Adres WWW https://uksw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-etyka-dla-nauczycieli
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (10.09.2021 18:00 – 19.09.2021 23:59)

REKRUTACJA NA ROK 2021/2022                                     

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r.                                                                                         

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 10.09.2021 r.                                                                                    

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 23.09.2021 r.

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA                                   

Studium Pedagogizacji                                                                                                                                            

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ZAPISY

od 2021-09-10 godz. 18:00 do 2021-09-19 godz. 23.59

rejestracja w systemie IRK na https://oferta.uksw.edu.pl wraz z życiorysem zawodowym i listem motywacyjnym

Po wcześniejszym wyczerpaniu limitu miejsc oraz listy rezerwowej (łącznie 50 osób) rekrutacja zostanie zakończona.

 

JĘZYK WYKŁADOWY

polski                                                                                                                                                        

 

OPIS STUDIÓW                                              

Kształcenie w ramach „Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli” jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Oferta studiów skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Etyka.  

Studia trwają trzy semestry (X.2021-VII.2022), a ich program zakłada realizację 270 godzin zajęć, 90 godzin praktyk oraz zdobycie 30 punktów ECTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Pierwszy i drugi semestr realizowane są w formule kształcenia hybrydowego, dwa razy w miesiącu (piątek od godz. 16.00 zajęcia online, sobota zajęcia stacjonarne), a semestr trzeci (4-8.07.2022 r.) w formie stacjonarnej.  Zajęcia zdalne będą odbywały się na platformie Microsoft TEAMS. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się  w kampusie UKSW ul. Wóycickiego 1/3 (Młociny).  

Semestr I (100 h)      

I zjazd

8.10.2021 - zdalnie, godz. 16.00-20.50

9.10.2021 - stacjonarnie, godz. 9.00-17.40

II zjazd

22.10.2021 - zdalnie, godz. 16.00-19.10

23.10.2021 - stacjonarnie, godz. 9.00-16.00

III zjazd

5.11.2021 - zdalnie, godz. 16.00-19.10

6.11.2021 - stacjonarnie, godz. 9.00-16.00

IV zjazd

19.11.2021 - zdalnie, godz. 16.00-19.10

20.11.2021 - stacjonarnie, godz. 9.00-16.00

V zjazd

3.12.2021 - zdalnie, godz. 16.00-19.10

4.12.2021 - stacjonarnie, godz. 9.00-16.00

VI zjazd

10.12.2021 - zdalnie, godz. 16.00-19.10

11.12.2021 - stacjonarnie, godz. 9.00-16.00

VII zjazd

7.01.2022 - zdalnie, godz. 16.00-19.10

8.01.2022 - stacjonarnie, godz. 9.00-16.00

VIII zjazd

21.01.2022 - zdalnie, godz. 16.00-19.10

22.01.2022 - stacjonarnie, godz. 9.00-16.00

Sesja 5 lutego 2022

 

Semestr II (120 h)  

(piątki zdalnie w godz. 16.00-20.50, soboty stacjonarnie w godz. 9.00-17.40 lub 9.00-16.00)

1. 25-26 lutego

2. 11-12 marca

3. 25-26 marca

4. 8-9 kwietnia

5. 22-23 kwietnia

6. 6-7 maja

7. 20-21 maja

8. 3-4 czerwca

Sesja 17-18 czerwca

Semestr III (50 h)

stacjonarnie 4-8 lipca 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegów w III semestrze (zjazd od 4 do 8 lipca).

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych  w programie tych studiów efektów uczenia się, zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk oraz złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.  

 

ZASADY KWALIFIKACJI

Rejestracja w systemie IRK na https://oferta.uksw.edu.pl – od 10.09.2021 r. godz. 18.00 do 19.09.2021 r.  wraz z życiorysem zawodowym i listem motywacyjnym.  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (dzień zgłoszenia) oraz wypełnienie wskazanych niżej wymagań, w tym przygotowanie i zamieszczenie równocześnie z rejestracją w systemie IRK życiorysu zawodowego (maksymalnie 1500 znaków) oraz listu motywacyjnego zawierającego trzy elementy (maksymalnie 2000 znaków): 

1. przedstawienie posiadanych kompetencji do nauczania etyki,

2. wskazanie kompetencji, które zamierza się zdobyć,

3. propozycje realizacji celów przedmiotu (np. forma prowadzenia zajęć).

 

Decyzję o przyjęciu na Studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych po uzgodnieniu z Komisją Rekrutacyjną.                                                                                                                               

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana drogą mailową na wskazany w IRK adres do dnia 22 września 2021 r. /osobom z listy rezerwowej do 27 września 2021 r./

 

Wymagane dokumenty:

A. kwestionariusz zgłoszeniowy uzupełniony, wydrukowany z systemu IRK i podpisany

B. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

C. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z kserokopią suplementu

D. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich - do wglądu

E. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska - do wglądu

F. jedna aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

G. zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela przedmiotu

H. życiorys zawodowy (max. 1500 znaków) - wgrany do systemu IRK

I. list motywacyjny (max. 2000 znaków) - wgrany do systemu IRK

 

Złożenie kompletu dokumentów w Sekretariacie Studium Pedagogizacji, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, pok. 0418;  tel. 22 561 88 57

I tura 23-25 września 2021 r. – osoby zakwalifikowane:

23.09, godz. 08.00-15.00

24.09, godz. 08.00-15.00

25.09, godz. 10.00-13.30 

II tura 28-30 września 2021 r. w godz. 8.00-15.00 – osoby z listy rezerwowej

Dokumenty należy dostarczyć osobiście.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Można również oryginały (A, B, D, E, F, G) dostarczyć oraz udostępnić do wglądu podczas I zjazdu tj. 9 października 2021 r. w godz. 11.00-15.00 pod warunkiem, że dokumenty A, C i G (skany) zostaną przesłane pocztą e-mail na adres Sekretariatu Studium Pedagogizacji (sp@uksw.edu.pl) do 25 września (lub do 30 września – lista rezerwowa).

 

OPŁATY

Studia są bezpłatne - finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                               

KIEROWNIK KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI
dr hab. Witold Starnawski, prof. uczelni
kontakt e-mail:
w.starnawski@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna:
mgr Anna Zaręba
Starszy Referent Administracyjny 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, pok. 0418
01-938 Warszawa
kontakt tel: 22 561 88 57
kontakt e-mail:
a.zareba@uksw.edu.pl; sp@uksw.edu.pl