Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

Szczegóły
Kod P_WF-P-TSDiM
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania Semestr zimowy 2021-semestr letni 2023
Godziny otwarcia sekretariatu 8.00-15.00 b.portacha@uksw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

Studia podyplomowe „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” prowadzone są w ramach projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 Zasady kwalifikacji:

 

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.

 

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Punkty rankingowe będą przyznane za:

 

- uzasadnienie potrzeby udziału w projekcie w kontekście rozwoju zawodowego 1-3 pkt. oraz

 

- potencjał i dorobek w pracy z rodziną lub DiM max. 10 pkt.

 

Trwa rekrutacja do II edycji studiów.

 

Dodatkowe dokumenty:

 

a. formularz zgłoszeniowy

 

b. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

c. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu oraz zaświadczenia potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 

d. zobowiązanie do pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych lub pomocy społecznej przez rok po zakończeniu studiów podyplomowych na min. 0,5 etatu lub w równoznacznej licznie godzin w innej formule zatrudnienia,

 

e. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

 

f. Oświadczenie RODO

 

g. list motywacyjny

 

h. CV

 

Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej - rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2021/22

 


 

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.

 

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Punkty rankingowe będą przyznane za:

 

- uzasadnienie potrzeby udziału w projekcie w kontekście rozwoju zawodowego 1-3 pkt. oraz

 

- potencjał i dorobek w pracy z rodziną lub DiM max. 10 pkt.

 

Trwa rekrutacja do II edycji studiów w województwie mazowieckim.