Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Statystyka Medyczna

Szczegóły
Kod P_WM-P-Sm
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW https://wmp.uksw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (14.06.2021 00:00 – 01.10.2021 23:59)

PODYPLOMOWE STUDIA STATYSTYKA MEDYCZNA WARSZAWA

REKRUTACJA NA ROK 2021/22

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r.

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji : 14 czerwca 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 14 czerwca 2021 r.

JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA

Wydział Matematyczno -Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

ZAPISY

(14.06.2021 00:00 – 01.10.2021 23:59)

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Statystyka medyczna przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia, przyporządkowanego do co najmniej jednego z następujących obszarów wiedzy:

 • nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki humanistyczne,
 • nauki społeczne,
 • nauki ścisłe,
 • nauki techniczne,
 • nauki przyrodnicze.

Program studiów

Automatyzacja obliczen VBA i SVB - konwersatorium

Automatyzacja obliczen VBA i SVB - laboratorium

Excel na co dzień - laboratorium

Statistica - pakiet medyczny - laboratorium

Vademecum statystyki medycznej - konwersatorium

Vademecum statystyki medycznej - laboratorium


Liczba godzin dydaktycznych: 180

Liczba punktów ECST konieczna do ukończenis studiów 30.

Zajęcia w trybie stacjonarnym sobota/niedziela.

Absolwent Studiów podyplomowych Statystyka medyczna uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ZASADY KWALIFIKACJI

Przyjęcia na bazie kolejności zgłoszeń osób legitymujących się dyplomem ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku studiów przyporządkowanego do co najmniej jednego z następujących obszarów wiedzy:

 • nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej,
 • nauki humanistyczne,
 • nauki społeczne,
 • nauki ścisłe,
 • nauki techniczne,
 • nauki przyrodnicze.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie prowadzącym studia podyplomowe następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRKA,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich). Przy zapisie konieczne jest przyniesienie oryginału dyplomu do wglądu.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć (W TERMINIE REKRUTACJI NA STUDIA) w dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 21, pok. 113. Prosimy o dostarczanie dokumentów w terminach dyżurów, które są określone na stronie: www.wmp.uksw.edu.pl

Termin składania dokumentów 14.06.2021 r. – 01.10.2021 r. (w godzinach pracy sekretariatu)

Termin ogłoszenia wyników 2.10.2021 r.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO

5.000,00 PLN za dwusemestralne kształceni
opłata semestralna

DODATKOWE INFORMACJE

Efekty kształcenia i ich symbole
Wiedza:
STM_W01. zna i rozumie podstawy rachunku prawdopodobieństwa,
STM_W02. zna i rozumie typowe rozkłady prawdopodobieństwa,
STM_W03. zna i rozumie szeregi czasowe i podstawowe metody prognozowania,
STM_W04. zna i rozumie typowe testy statystyczne stosowane w badaniach medycznych,
STM_W05. zna i rozumie metody badania korelacji i analizy regresji,
STM_W06. zna i rozumie podstawowe zasady obsługi programu Excel,
STM_W07. zna i rozumie podstawowe funkcjonalności programu Excel wraz z pakietem Analysis Toolpak,
STM_W08. zna i rozumie podstawowe zasady obsługi programu Statistica,
STM_W09. zna i rozumie podstawowe funkcjonalności programu Statistica wraz z pakietem medycznym,
STM_W10. zna i rozumie podstawowe konstrukcje języka VBA,
STM_W11. zna i rozumie podstawowe konstrukcje języka SVB,
STM_W12. zna i rozumie zasady bhp obowiązujące w pracowni komputerowej.
Umiejętności:
STM_U01. potrafi formułować hipotezy statystyczne związane z badaniami medycznymi,
STM_U02. potrafi przeprowadzić obliczenia związane z prognozowaniem i testami statystycznymi oraz wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski,
STM_U03. potrafi przeprowadzić obliczenia związane z badaniem korelacji i regresji oraz wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski,
STM_U04. potrafi testować hipotezy oraz porównywać różne metody pomiaru,
STM_U05. potrafi wykorzystywać statystyczne funkcje Excela i pakietu Analysis Toolpak,
STM_U06. potrafi korzystać z funkcji i formuł w celu rozwiązania typowych problemów w obliczeniach statystycznych,
STM_U07. potrafi korzystać z tabel i wykresów przestawnych,
STM_U08. potrafi korzystać z funkcji i formuł w celu rozwiązania typowych problemów w obliczeniach statystycznych,
STM_U09. potrafi rejestrować makra i korzystać z pomocy online VBA i SVB,
STM_U10. potrafi projektować uruchamiać i testować makra i funkcje w językach VBA i SVB,
STM_U11. potrafi przeprowadzić symulacje danych za pomocą programu Statistica,
STM_U12. potrafi uzupełniać braki w danych według różnych kryteriów,
STM_U13. potrafi korzystać z kreatorów regresji oraz wizualizować dane i wyniki.
Kompetencje:
STM_K01. jest gotów do aktywnego udziału w laboratorium i etycznej pracy nad wykonywanymi ćwiczeniami i projektem oraz do samodzielnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie zastosowań statystyki w badaniach medycznych.