Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Edukacja Włączająca

Szczegóły
Kod P_WNP-P-EDW
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Pedagogicznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 oraz 12.30-14.30
Adres WWW https://pedagogika.uksw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 06:00 – 12.09.2021 23:59)

STUDIA PODYPLOMOWE EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 

CEL STUDIÓW:

Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych do profesjonalnego zarządzania i realizacji procesu edukacji włączającej poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii dziecka/ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych: w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej (ogólnodostępnych), a także integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnym; na wszystkich poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły) – zgodnie ze obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; w życiu społecznym i kulturalnym w zakresie edukacji włączającej.

Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem ze SPE. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów (w zakresie edukacji włączającej). 

 

KWALIFIKACJE:

Studia Podyplomowe „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA” mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają pedagogom specjalnym dodatkowe kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji i terapii dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej). Absolwent ma możliwość nabycia wiedzy m.in. z zakresu organizacji pracy diagnostyczno-terapeutycznej oraz konsultacyjnej dotyczącej wspierania innych nauczycieli/specjalistów/wychowawców w rozwiązywaniu problemów dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) na wszystkich etapach edukacyjnych.

Studia są zgodne z najnowszymi wytycznymi prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450).

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA, realizowanych na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dysponować będzie teoretyczną, interdyscyplinarną wiedzą oraz profesjonalnym praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w systemie oświaty inkluzyjnej.

Studia podyplomowe EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA mają prowadzić do wykształcenia teoretycznie i praktycznie przygotowanych specjalistów (o społecznie doniosłym znaczeniu) w zakresie: pedagog specjalny organizujący warunki edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (na wszystkich etapach edukacyjnych) w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej (tzw. przedszkolny lub szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej):

 • określanie rodzaju i sposobu organizacji i dostosowania warunków edukacji, wychowania i terapii do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • udzielanie wsparcia: nauczycielom wspomagającym (pedagogom specjalnym posiadającym kwalifikacje w zakresie danej subdyscypliny pedagogiki specjalnej) w organizacji zajęć rewalidacyjnych (odpowiednio do rodzaju i stopnia  niepełnosprawności ucznia), resocjalizacyjnych (z uczniem niedostosowanym społecznie), socjoterapeutycznych (z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym); nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych, prowadzącym zajęcia wychowania przedszkolnego, realizującym zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie i pracy wychowawczej z dziećmi/uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wszystkie etapy edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – ogólnodostępne, integracyjne (lub z oddziałami integracyjnymi) – instytucje oświatowe realizujące program edukacji włączającej.

Kształcenie na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA sprzyjać będzie także osiągnięciu wymogu optymalizacji funkcjonowania w środowisku i na rynku pracy.

 

ADRESACI:

Studia Podyplomowe są skierowane do: Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich) kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA (pedagogów specjalnych posiadających kwalifikacje w zakresie różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej), pragnących uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej – (jako tzw. przedszkolny lub szkolny specjalista – organizator edukacji włączającej w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej).

 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Słuchacz zrealizuje 530 godzin: 410 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 120 godzin praktyk zawodowych w trakcie 3-semestralnego toku studiowania. Zajęcia odbywają się w ramach dwudniowych zjazdów Słuchaczy organizowanych zazwyczaj 2 razy w miesiącu (sobota i/lub niedziela).

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

1. Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

2. Aktywność na wszystkich zajęciach objętych programem nauczania, ich pozytywne zaliczenie oraz zdanie wymaganych egzaminów.

3. Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych u opiekuna praktyk.

4. Zdanie egzaminu dyplomowego jako potwierdzenie nabytych kompetencji zawodowych (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie edukacji włączającej, uprawniające do ubiegania się o stanowisko -  pedagog specjalny edukacji włączającej - w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej.

Przewidywana liczba Słuchaczy: 35 osób

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2021 r.

Uruchomienie danej edycji Studiów Podyplomowych następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia Studiów, dokumenty zwracane są Zainteresowanemu.

 

PROGRAM STUDIÓW:

W ramach trwających trzy semestry Studiów Podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA, Absolwent obligatoryjnie zrealizuje 530 godzin (łącznie 410 godzin dydaktycznych oraz praktyka – 120 godzin) - 54 ECTS.

-  MODUŁ I PRZYGOTOWANIE KIERUNKOWE 180 godzin dydaktycznych

-  MODUŁ II EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 350 godzin (230 godzin dydaktycznych + praktyka 120 godzin).

Absolwent nabędzie rozszerzoną wiedzę o źródłach, charakterze, miejscu i znaczeniu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z naukami społecznymi i medycznymi. Posiadał będzie pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca).

Realizacja tak pojętych celów pedagogiki specjalnej nie jest możliwa bez przyswojenia sobie usystematyzowanej i gruntownej wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia kierunkowego. Przygotowanie psychologiczne Absolwenta studiów podyplomowych do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorientowane jest wokół obszarów: psychologia kliniczna i psychologia edukacji i wychowania. Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniają zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej. Przedmioty realizowane na studiach uzupełniają zajęcia z dydaktyki specjalnej oraz diagnostyki w pedagogice specjalnej. W celu zapewnienia Absolwentowi właściwego przygotowania do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi według idei kształcenia inkluzyjnego, w programie kształcenia na studiach podyplomowych zwrócono uwagę na realizację modułu edukacji włączającej. Propozycja kształcenia w tym zakresie obejmować będzie treści wprowadzające w problematykę teorii edukacji integracyjnej i włączającej (teoretyczne podstawy edukacji włączającej, inkluzja społeczna). Wiedza z zakresu diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także planowania, realizacji i monitoringu  działań wspierających stwarzać będzie także możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych (nabywania wiedzy i umiejętności) w kierunku diagnostyki, prognozy i pomiaru efektywności oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych (psychopedagogiczna diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych i opracowywanie indywidualnych programów oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych (IPET) i projektów edukacyjnych). Treści z obszaru: metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych zostaną zrealizowane w ramach zajęć: kształcenie w grupach heterogenicznych, metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych (I – metody, formy nauczania i indywidualizacja pracy, II – przestrzeń, materiały i narzędzia, III – partnerstwo edukacyjne: uczeń-nauczyciel-rodzic-instytucje-lokalna społeczność). Zagadnienia inkluzyjne ubogacają treści z zakresu: programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej (systemy wychowania i programy wychowawcze stosowane w edukacji inkluzyjnej). Student nabędzie także kompetencje społeczne nauczyciela z treningiem komunikacji i wiedzę nt. organizacji edukacji włączającej. Program uzupełniają praktyki zawodowe – 120 godz.: praktyka włączająca (asystencko-pedagogiczna) w placówkach (ogólnodostępnych- pracujących według modelu edukacji włączającej, integracyjnych/lub z oddziałami integracyjnymi – przedszkole, szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa) w trakcie 2 i 3 semestru studiów.

W efekcie, Absolwent posiadać będzie uporządkowaną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w systemie integracyjnym i ogólnodostępnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zdobędzie umiejętność organizowania zajęć w grupie zróżnicowanej, stosowania modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. Będzie również potrafił dostosowywać się do specyfiki uczniów i wdrażać efektywne programy zwiększające ich kompetencje poznawcze i społeczne oraz programy stymulujące integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowy program dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

 

KADRA:

Kadrę pedagogiczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW (pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczni i nauczyciele-metodycy, psychologowie, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z trudnościami rozwoju i adaptacji społecznej oraz eksperci: pracownicy instytucji działających na rzecz edukacji, rehabilitacji, socjoterapii tych osób: pedagodzy specjalni, pedagodzy społeczni, psycholodzy, eksperci: pedagodzy szkolni.

 

TERMINY ZJAZDÓW

Studia trwają 3 semestry.

Zajęcia odbywają się w soboty i/ lub niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 r.

 

 

OPŁATY

Studia są płatne. Wysokość czesnego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 2400 zł za jeden semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

 1. opłata jednorazowa z góry za cały rok w wysokości 7200 zł w terminie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć
 2. w trzech ratach semestralnych w wysokości 2400 zł za semestr w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego semestru.

 

PLAN ZAJĘĆ:

Dostępny dla Studentów studiów podyplomowych, po uzyskaniu uprawnień do systemu USOS UKSW.

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

O przyjęciu decyduje:

 • kolejność zgłoszeń wg wymaganych kryteriów po uprzednim zarejestrowaniu w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez stronę:

http://www.podyplomowe.uksw.edu.pl

 • złożenie przez Kandydata kompletu dokumentów, potwierdzających wymagane wykształcenie (na studia przyjmowani są Kandydaci, którzy ukończyli 5-letnie jednolite studia magisterskie (lub 3-letnie licencjackie (I stopnia) i 2-letnie magisterskie (II stopnia)) w zakresie pedagogiki specjalnej).

Decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Dziekan wydziału, Prodziekan, Kierownik Studiów Podyplomowych.

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji – 01 czerwca 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów 01 czerwca  2021 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 12 września 2021 r.

Ostatni dzień składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do 15 września 2021 r.

 

Procedura rekrutacji

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) oferta.uksw.edu.pl/  (01 czerwca 2021 r.), a w dalszej kolejności:
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty (złożenie do 15 września 2021 r.):

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) – udokumentowane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: studia wyższe I i II stopnia  (lub 5-letnie, jednolite magisterskie)
 3. dowód osobisty do wglądu
 4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)
 5. jedno zdjęcie (format taki, jak do dowodu osobistego) – uwaga – zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej

 

Komplet dokumentów należy składać osobiście:

w pokoju 1506 budynek nr 15

ul. Wóycickiego 1/3

01-938 Warszawa

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:30 po wcześniejszym umówieniu się w formularzu rezerwacji wizyt - szczegóły

 

KONTAKT:

Studia Podyplomowe

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Jednostka organizacyjna uczelni

Wydział Nauk Pedagogicznych

Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15

01-938 Warszawa

 

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Marzena Dycht prof. uczelni

 

Obsługa administracyjna:

mgr Monika Mazurkiewicz

tel.: 022 569- 96-96 (pokój 1506)

kontakt e-mail: m.mazurkiewicz@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl