Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Szczegóły
Kod P_WNP-P-PSZO2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Pedagogicznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30
Adres WWW http://www.pedagogika.uksw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.06.2021 00:00 – 13.10.2021 23:59)

Rekrutacja 2021/2022

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 r.

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 15 czerwca 2021 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 15 czerwca 2021 r.

 

Komplet dokumentów należy składać

w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30 (po wcześniejszym umówieniu drogą email pod adresem: i.pasternacka@uksw.edu.pl)

 

Czas trwania studiów: dwa semestry

Miejsce: Campus UKSW,  ul. Wóycickiego 1/3,  Warszawa (Młociny)

Opłata za jeden semestr: 

Studia są płatne. W roku akademickim 2021/2022 czesne wynosi: 2000 zł. za semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok

b) w dwóch ratach semestralnych

 

Czas trwania studiów: 2 semestry

Limit miejsc: 60 osób.

Minimalna liczba słuchaczy: 30 osób

 

Ostatni dzień rejestracji w systemie - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 13 października 2021 r.

Ostatni dzień składania dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 13 października 2021 r.

 

 

Forma studiów: hybrydowa

Piątki od godziny 16:30 - zajęcia online (zajęcia realizowane są przy pomocy aplikacji Microsoft Teams – opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl)

Soboty - zajęcia w formie stacjonarnej na Kampusie Uniwersytetu przy ul. Wóycickiego 1/3

Forma kształcenia może ulec zmiane w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce.

 

CEL STUDIÓW

Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

 

KWALIFIKACJE

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

(zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce)

 

ADRESACI

Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:

- nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej

- pracowników nadzoru pedagogicznego,

- pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,

- animatorów działań i organizacji oświatowych,

- osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.

Studia są adresowane także do osób zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników szkolnej, samorządowej oraz rządowej administracji oświatowej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w piątki i w soboty, średnio dwa razy w miesiącu). Słuchacz realizuje 250 godzin zajęć dydaktycznych objętych programem studiów oraz 30 godzin praktyk zawodowych w trakcie 2-semestralnego toku studiowania.

Warunkiem ukończenia podyplomowych studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich egzaminów oraz przedmiotów objętych programem studiów i odbycie praktyki dyplomowej.

Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana w ciągu rocznego toku studiów oraz egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, uprawniające do ubiegania się o stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

Podstawy organizacji i zarządzania

Prawo oświatowe. Prawo pracy. Karta Nauczyciela

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej

Planowanie i organizacja pracy w placówkach oświatowej

Placówka oświatowa w środowisku lokalnym

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie

Zarządzanie finansami w oświacie

Kierowanie i administrowanie placówką oświatową

Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą

Marketing i promocja szkoły

Etyka zawodu dyrektora

Komunikacja interpersonalna

Zamówienia publiczne w oświacie

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole

Rola organu prowadzącego w polskim systemie oświaty

Zasady tworzenia koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły

Praktyka kierownicza

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Pracownicy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW,

Pracownicy Kuratorium Oświaty i MEN,

Dyrektorzy szkół (posiadający wieloletnią praktykę na stanowisku kierowniczym)

Dyrektorzy Wydziałów Oświaty i Wychowania.

 

TERMINY ZJAZDÓW

 

Forma studiów: hybrydowa

 

Piątki od godziny 16:30 - zajęcia online (zajęcia realizowane są przy pomocy aplikacji Microsoft Teams – opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl)

Soboty - zajęcia w formie stacjonarnej na Kampusie Uniwersytetu przy ul. Wóycickiego 1/3

Forma kształcenia może ulec zmiane w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce.


Edycja X - rok akademicki 2021/2022 - szczegółowe terminy zajęć zostaną zamieszczone wkrótce.

 

OPŁATY

Studia są płatne. W roku akademickim 2021/2022 czesne wynosi: 2000 zł. za semestr.

Opłaty dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymuje się podczas zawarcia z Uczelnią umowy o warunkach o odpłatnościach za studia podyplomowe.

Możliwości regulowania należności:

a) opłata jednorazowa z góry za cały rok

b) w dwóch ratach semestralnych

 

PROCEDURY REKRUTACJI

Na studia przyjmowani są kandydaci z wykształceniem wyższym (lic., inż., mgr,)

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu w IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów https://oferta.uksw.edu.pl)

Planowany termin rozpoczęcia rejestracji - 15 czerwca 2021 r.

Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów –  15 czerwca 2021 r.

Ostatni dzień rejestracji w systemie - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 13 października 2021 r.

Ostatni dzień składania dokumentów - do wyczerpania limitu miejsc, ale nie później niż do dnia 13 października 2021 r.

 

PROCEDURA REKRUTACJI:

 1. Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)
  https://oferta.uksw.edu.pl
 2. Wydrukowanie wypełnionego w IRK (przy rejestracji) kwestionariusza zgłoszeniowego
 3. Złożenie dokumentów
  1. kwestionariusz zgłoszeniowy drukowany z IRK
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  3. jedno zdjęcie (format taki jak do dowodu osobistego) - uwaga zdjęcie można wgrać do systemu, wówczas wydrukuje się na podaniu i nie ma konieczności składania zdjęcia w formie tradycyjnej
  4. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, kserokopia dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)

 

Komplet dokumentów należy składać

w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa

w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30 (po wcześniejszym umówieniu drogą email pod adresem: i.pasternacka@uksw.edu.pl)

 

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać po zarejestrowaniu się nie czekając na żaden komunikat kwalifikacji. Komplet dokumentów należy składać w pokoju 1506, budynek nr 15, ul. Wóycickiego 1/3 Warszawa w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30 (po wcześniejszym umówieniu drogą email pod adresem: i.pasternacka@uksw.edu.pl)

Pierwszy krok to rejestracja w systemie, drugi, to złożenie dokumentów. Każdy z Państwa, który zarejestruje się w systemie zaproszony jest do złożenia dokumentów. Sama internetowa rejestracja nie gwarantuje miejsca na studiach.

KONTAKT

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Jednostka organizacyjna uczelni:

Wydział Nauk Pedagogicznych

 

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydział Nauk Pedagogicznych

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

01-938 Warszawa

 

Kierownik studiów podyplomowych: dr Ewa Kulawska

Obsługa administracyjna:

mgr Irmina Pasternacka

tel.: 022 569- 96-72 (pokój 1506)

kontakt e-mail: i.pasternacka@uksw.edu.pl

www.pedagogika.uksw.edu.pl