Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Teologii - Warszawa

Szczegóły
Kod P_WT-P-FW-PST
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-wtorek godz. 9.00-13.00, środa godz. 9.00-15.00
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

REKRUTACJA NA ROK  2021/2022

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2021 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 15 czerwca 2021 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 16.06.2021 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY

od 2021-06-15 08:00:00 do 2021-09-30 23:59:00

JĘZYK WYKŁADOWY

Polski

OPIS STUDIÓW

 Studia trwają 4 semestry. Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności  
teologicznych.
Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwi nabycie kwalifikacji do nauczania religii we wszystkich typach szkół, zgodnie z Porozumieniem pomiędzy
Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli
religii (porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2019 roku):
1. Osoby posiadające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach po spełnieniu
łącznie następujących warunków:
- ukończenie PST (moduł A)
- zaliczenie przedmiotów katechetycznych (Moduł B)
- pozytywne zaliczenie praktyk katechetycznych.
 2. Osoby bez przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i teologicznego uzyskują kwalifikacje do nauczania religii w wyżej wymienionych szkołach
po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- ukończenie PST (Moduł A)
- ukończenie Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych: przedmioty katechetyczne (moduł B) oraz psychologiczno-pedagogiczne (Moduł C)
- pozytywne zaliczenie praktyk psychologiczno-pedagogicznych i praktyk katechetycznych.

ZASADY KWALIFIKACJI

Wymagane dokumenty

1. kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK
2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK
7. opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl
oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2021 roku.

Dokumenty można złozyć także osobiscie w sekretariacie  po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.


WYSOKOŚĆ CZESNEGO

2100 zł za rok

DODATKOWE INFORMACJE


Istnieje możliwość opłaty jednorazowo lub w 2 ratach. Opłatę słuchacz wnosi na indywidualny numer konta w USOS-web, który student otrzyma
po złożeniu wymaganych dokumentów i po immatrykulacji do systemu.

KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM TEOLOGII

dr Aneta Rayzacher- Majewska
Kontakt e-mail: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska
Starszy Specjalista ds. Administracyjnych
ul. Dewajtis 5, pok. 48
01-815 Warszawa
Kontakt tel: 22 561 88 75
Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl