Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa

Szczegóły
Kod P_WT-P-TA
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.06.2021 00:00 – 19.10.2021 23:59)

 

Celem podyplomowych studiów z teologii apostolstwa

 

  jest:

 

 - pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego apostolstwa, czyli zbawczego posłannictwa Kościoła. Refleksja ta obejmuje wszystkie traktaty teologiczne.

 

 - przygotowanie do podjęcia we współczesnym świecie przez wszystkich członków ludu Bożego: duchownych i świeckich zadań ewangelizacyjnych, których celem jest kompetentne włączenie się w „głoszenie Ewangelii Jezusa Chrytsusa” i wprowadzenie wszystkich ludów i narodów w doświadczenie chrześcijańskie na miarę wyzwań początku trzeciego tysiąclecia

 

 - przygotowanie biblijne, teologiczne i duszpasterskie liderów (moderatorów, animatorów, a także członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz wspólnot parafialnych)

 

 - przygotowanie nauczycieli i wychowawców w szkołach: dotyczy to zdobycia wiedzy niezbędnej do awansu zawodowego nauczycieli religii/katechetów, ale nie tylko ich

 

 - uzupełnienie apostolskiego aspektu wiedzy religijnej wykładowców w uczelniach kościelnych, zwłaszcza w seminariach duchownych i w ramach przygotowania diakonów stałych, a także w formacji osób konsekrowanych, w szczególności sióstr zakonnych

 

 - pogłębienie społecznego nauczania Kościoła, z uwzględnieniem istotnych aspektów polityki, ekonomii, pracy, prawa i kultury, w tym wykorzystania środków społecznego przekazu

 

 - pogłębienie wiedzy i duchowości, niezbędnej dla odnowy religijnej współczesnego świata i budowania cywilizacji miłości

 

 Adresaci niestacjonarnych studiów podyplomowych

 

- studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat zawodowy) z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy

 

- zapraszamy moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych

 

- szczególnie zapraszamy świeckich wyznawców Chrystusa, a także osoby konsekrowane: siostry i braci, dla których jesteśmy w stanie zaoferować indywidualny program studiów 

 

- propozycja studiów odnosi się ponadto do wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość apostolsko-ewangelizacyjną.

 

 Czas trwania i zwieńczenie studiów

 

- studia trwają trzy lata (6 semestrów)

 

- wszyscy studenci wieńczą studia otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

 

- zwieńczeniem studiów dla magistrów teologii jest licencjat kanoniczny (kościelny)

 

- po licencjacie kanonicznym studenci mogą odbyć Kurs Teologiczny (ad lauream), który stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia, umożliwiając przygotowanie pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).  

 

W roku 2021/2022 przewidujemy trzy sesje wykładowe

 

I sesja: 18-23 października 2021

 

II sesja: 7-13 lutego 2022

 

III sesja: 16-22 maja 2022

 

Możliwość IV sesji,  dla wykładów wieńczonych egzaminami: 13-16 czerwca 2022   

 

Miejsce zajęć dydaktycznych

 

 - wykłady naukowe odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (gmach Wyższego Seminarium Duchownego księży pallotynów).

 

Adres: ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

ZASADY KWALIFIKACJI

 

Wymagane dokumenty:

 

 1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

 

 2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

 

 3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

 

 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

 

 5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

 

 6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl oraz przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (pok.48) do dnia 30 września 2021 roku na adres ul. Dewajtis 5, 01 - 815 Warszawa; e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl; tel. (022) 561 88 75 [wew. 275]  (p.48).

 

Wysokość czesnego na subkonto WSD w Ołtarzewie: 1800 zł/rok

 

Opłata administracyjna na konto UKSW – 600 zł za rok

 

 Strona internetowa: www.pallottianum.aidg.pl 

 

 Sekretariat Centrum Studiów Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

 

 tel. 724 618 845; 22/733 85 79. E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl