• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Etyka dla nauczycieli

Szczegóły
Kod P_UKSW-KSP-ETYKA
Jednostka organizacyjna Studium Pedagogizacji
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, pok. 0418
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek-piątek: godz. 8.00-15.00
Adres WWW https://uksw.edu.pl/pl/studia-podyplomowe-etyka-dla-nauczycieli
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.09.2022 10:00 – 09.09.2022 23:59)

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023                                  

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r.                                                                                         

Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 03.09.2022 r.                                                                                    

Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 14.09.2022 r.

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA                                   

Studium Pedagogizacji                                                                                                                                           
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

ZAPISY

od 2022-09-03 godz. 10:00 do 2022-09-09 godz. 23:59

rejestracja w systemie IRK na https://oferta.uksw.edu.pl wraz z życiorysem zawodowym, listem motywacyjnym oraz zaświadczeniem od pracodawcy

Po wcześniejszym wyczerpaniu limitu miejsc (25 osób) oraz listy rezerwowej rekrutacja zostanie zakończona.

 

JĘZYK WYKŁADOWY

polski                                                                                                                                                        

 

OPIS STUDIÓW                                              

Kształcenie w ramach „Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli” jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Oferta studiów skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Etyka.  

Studia trwają trzy semestry (X.2022-VII.2023), a ich program zakłada realizację 270 godzin zajęć, 90 godzin praktyk oraz zdobycie 30 punktów ECTS.

Pierwszy i drugi semestr realizowane są w formule kształcenia hybrydowego, dwa razy w miesiącu (piątek od godz. 16:00 zajęcia online, sobota zajęcia stacjonarne), a semestr trzeci w lipcu 2023 (jeden tydzień) w formie stacjonarnej. Zajęcia zdalne będą odbywały się na platformie Microsoft TEAMS. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się na kampusie UKSW ul. Wóycickiego 1/3 (Młociny).

semestr I - 100 godz.
semestr II - 120 godz.
semestr III - 50 godz.

Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegów w III semestrze (zjazd na początku lipca).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych  w programie tych studiów efektów uczenia się, zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk oraz złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.  

 

ZASADY KWALIFIKACJI

Rejestracja w systemie IRK na https://oferta.uksw.edu.pl – od 03.09.2022 godz. 10:00 do 09.09.2022 wraz z życiorysem zawodowym, listem motywacyjnym oraz zaświadczeniem od pracodawcy.

/II tura rekrutacji - w razie niewyczerpania miejsc w I turze - odbędzie się od 17.09.2022 godz. 10.00 do 23.09.2022 godz. 23.59/

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (dzień zgłoszenia) oraz wypełnienie wskazanych niżej wymagań, w tym przygotowanie i zamieszczenie równocześnie z rejestracją w systemie IRK:
zaświadczenia od pracodawcy oraz życiorysu zawodowego
(maksymalnie 1500 znaków) i listu motywacyjnego zawierającego trzy elementy (maksymalnie 2000 znaków):
1. przedstawienie posiadanych kompetencji do nauczania etyki,
2. wskazanie kompetencji, które zamierza się zdobyć,
3. propozycje realizacji celów przedmiotu (np. forma prowadzenia zajęć).

Decyzję o przyjęciu na Studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych po uzgodnieniu z Komisją Rekrutacyjną.                                                                                                                                    

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana drogą mailową na wskazany w IRK adres e-mail do 13 września 2022 r.

Wymagane dokumenty:
A. kwestionariusz zgłoszeniowy uzupełniony, wydrukowany z systemu IRK i podpisany
B. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu
C. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich wraz z kserokopią suplementu
D. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich - do wglądu
E. w przypadku innego nazwiska na dyplomie oraz dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska - do wglądu
F. jedna aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK
G. zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela przedmiotu - wgrane do systemu IRK (oryginał do złożenia w Sekretariacie SP)
H. życiorys zawodowy (max. 1500 znaków) - wgrany do systemu IRK (oryginał do złożenia w Sekretariacie SP)

I. list motywacyjny (max. 2000 znaków) - wgrany do systemu IRK(oryginał do złożenia w Sekretariacie SP)

ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW w Sekretariacie Studium Pedagogizacji
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, pok. 0418 (tel. 22 561 88 57):
od 14.09.2022 r. do dnia pierwszego zjazdu
(poniedziałek-piątek: godz. 8:00-15:00
sobota I-szy zjazd: godziny zostaną podane wkrótce)

OPŁATY

Studia są bezpłatne - finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

DODATKOWE INFORMACJE                                                                                               

KIEROWNIK KWALIFIKACYJNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI
dr hab. Witold Starnawski, prof. uczelni
kontakt e-mail:
w.starnawski@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna:
mgr Anna Zaręba
Starszy Referent Administracyjny 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, pok. 0418
01-938 Warszawa
kontakt tel: 22 561 88 57
kontakt e-mail:
a.zareba@uksw.edu.pl; sp@uksw.edu.pl