• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/23

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego

Szczegóły
Kod P_WT-P-O-ZK
Jednostka organizacyjna Wydział Teologiczny
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
  • Dyplom ukończenia studiów
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.06.2022 00:00 – 30.09.2022 23:59)

 Celem podyplomowych studiów z życia konsekrowanego jest pogłębiona refleksja teologiczna na nad naturą szeroko rozumianego życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego,

 Zgodnie z Ratio studiorum pro Polonia, w roku 2022/2023 szczególnie uwzględnienia się:

 - życie konsekrowane w nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w okresie posoborowym (dokumenty soborowe, papieskie, watykańskie, zakonne, Konferencji Zakonów Męskich  i Żeńskich w Polsce);

 - naturę i typowe cechy życia konsekrowanego (konsekracja zakonna,  droga rad ewangelicznych, charyzmat, konstytucje, reguły i dyrektoria zakonne);

 - formę życia konsekrowanego w Kościele katolickim (typologie Vaticanum II, Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. i adhortacji Vita consecrata Jana Pawła II, punkty 5-12);

- instytuty świeckie kapłanów diecezjalnych;

- wymiary życia konsekrowanego (charyzmatyczny, wspólnotowy, misyjny, kontemplacyjny, prorocki, eschatologiczny, sakramentalny, maryjny);

- eklezjalno-społeczny charakter życia konsekrowanego (osoby konsekrowane w Kościele powszechnym i w Kościołach lokalnych; współpraca osób konsekrowanych z biskupami  i z duchowieństwem diecezjalnym; współpraca między poszczególnymi instytutami życia konsekrowanego; współpraca ze świeckimi);

- główne „areopagi” życia konsekrowanego (zadania ad intra i ad extra);

- formację w zgromadzeniach życia konsekrowanego (etapy formacji: etap przed-nowicjacki, formacja nowicjacka, formacja profesów czasowych, formacja permanentna);

- pasterskie zadania duchownych wobec przełożonych i członków (członkiń) wspólnot życia konsekrowanego (rekolekcje, dni skupienia, spowiadanie, homilie i konferencje, spotkania w codzienności);

- specyfiki budzenia i dojrzewania powołań do życia konsekrowanego.

 

Adresaci niestacjonarnych studiów podyplomowych

 
- studia adresowane są szczególnie do osób konsekrowanych i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz księży i zainteresowanych życiem konsekrowanym osób świeckich, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat zawodowy) z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy

- propozycja studiów odnosi się w sposób wyjątkowy do formatorów i formatorek zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość apostolsko-ewangelizacyjną.

 

Czas trwania i zwieńczenie studiów

- studia trwają trzy lata (6 semestrów)

- wszyscy studenci wieńczą studia otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

- zwieńczeniem studiów dla magistrów teologii jest licencjat kanoniczny (kościelny)

- po licencjacie kanonicznym studenci mogą odbyć Kurs Teologiczny (ad lauream), który stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia, umożliwiając przygotowanie pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).

 
Miejsce zajęć dydaktycznych

 - wykłady naukowe odbywają się w Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie (gmach Wyższego Seminarium Duchownego księży pallotynów).

 

ZASADY KWALIFIKACJI

 
Wymagane dokumenty:

 1.kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

 2. dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

 3. oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych mgr  - do wglądu

 4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich

 5. w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

 6. jedna  aktualna fotografia, jeśli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe z życia konsekrowanego jest rejestracja na stronie  https://oferta.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w sekretariacie lub przesłanie  dokumentów drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru)  do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2022 roku.

OPŁATA ZA STUDIA

Wysokość czesnego na subkonto WSD w Ołtarzewie: 1800 zł/rok

Opłata administracyjna na konto UKSW – 600 zł za rok

 
Strona internetowa: www.pallottianum.pl

Sekretariat Centrum  Teologii Apostolstwa „Pallottianum”

ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 tel. 724 618 845; 22/733 85 79. E-mail: m.kowalczyk@uksw.edu.pl

Furta WSD Księży Pallotynów: tel. 22 722 10 24

 
Sesje dydaktyczno-egzaminacyjne odbędą się w  terminach:
I sesja: 17-22 października 2022 r.  
II Sesja: 6-11 lutego 2023 r.  
III Sesja: 22-27 maja 2023 r.
IV Sesja: 12-15 czerwca 2023 r. – egzaminacyjna, w tym egzamin licencjacki po zwieńczeniu III roku studiów.